Søknad om utfylling ved Sjøparken Agens i Larvik kommune


Høringsfrist 11. desember 2018 23:59

Agnes Utvikling AS ved Arne Hermanssen søker den 30.08.2018 om tillatelse etter forurensningsregelverket til utfylling av 20.000 m3 grov sprengstein over et areal på 3.900 m2 ved Sjøparken Agnes, gbnr. 4046/326 i Larvik kommune

Arbeidet ønskes utført med gravmaskin fra land. Hensikten med utfyllingen er å etablere boligøy, felt B3.3 i gjeldene reguleringsplan

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjon av TBT tilsvarende tilstandsklasse IV (dårlig) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (TA-2229/2007, M-608/2016).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at det ikke er registret naturverdier i det omsøkte tiltaksområdet. 

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvepost@fylkesmannen.no innen 11.12.2018