Søknad om etablering av deponi for bunnrenskemasser i Horten kommune


Høringsfrist 20. desember 2018 23:59

Bane NOR søker om tillatelse etter forurensningsloven til å deponere ca 40 000 m3 bunnrenskemasser på et eget deponi innenfor et område regulert til permanent massemottak nord for Snapsrød.

Massene vil komme fra to tunneler på planlagt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Bunnrenskemasser er sprengsteinmasser som benyttes som kjøre- og drenslag under tunneldriving. 

Erfaringer viser at slike masser kan være forurenset av olje (hovedsakelig tyngre oljeforbindelser med lav vannløselighet). Ifølge søknaden skal deponiet derfor tilfredsstille avfallsforskriftens krav til deponier for inert avfall, herunder krav til bunntetting. Det er planlagt kjemiske analyser av massene og overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann. 

Søknaden kan lastes ned fra menyen til høyre. Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg, eller på epost til fmvepost@fylkesmannen.no innen 20. desember 2018.