Søknad om mudring ved Dalsveien i Færder kommune


Høringsfrist 17. desember 2018 23:59

Arne Rød AS søker på vegne av Einar Staff om tillatelse til å vedlikeholdsmudre 40 m2 sjøbunn med et masseuttak på 80 m3 utenfor bryggen tilhørende Dalsveien, gbnr. 2019/117 i Færder kommune. Det søkes om å dumpe massene på Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 1 meter til 3 meter. Formålet med mudringen er å øke innseilingsdybden til bryggen.  Massene skal fjernes med gravemaskin fra lekter.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av organiske miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse III (moderat) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak er i nærhet til et ålegrassamfunn med verdikategori «viktig».

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvepost@fylkesmannen.no innen 17.12.2018