Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1951

Fylkesmannen i Trøndelag ber om særskilt rapportering av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere som født i 1950 eller 1951. Rapporteringen blir brukt som grunnlag for å tildele skjønnsmidler for 2021.

Helsedirektoratets tilskuddordning

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60, jf. rundskriv IS-4/2020 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (pdf).

Grunnlag for beregnining av skjønnstiskudd for kommuner i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag vil i fordeling av skjønnsmidlene for 2021 tildele midler til kommuner med særlig høy egenandel i nevnte tilskuddsordning, samt kompensere kommuner som har utgifter til brukere som på grunn av alder ikke lengre er omfattet av Helsedirektoratets tilskuddsordning.

Fylkesmannen ber derfor om særskilt rapportering av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere som er 68 og 69  år (dvs født i 1950 eller 1951). Det er en forutsetning at brukerne har vært registeret i Helsedirektoratets toppfinansieringsordning tidligere.

Hvordan rapportere til oss?

Vi ber om at det rapporteres direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene på vedlagte rapporteringsskjema. Skjemaet er det samme som Helsedirektoratet benytter og kan derfor også finnes på direktoratet sine nettsider. Utgifter som gjelder enkeltmottakere 67 år eller yngre, rapporteres som tidligere til Helsedirektoratet.

Det er Helsedirektoratets kriterier for beregning av tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, jf. rundskriv IS-4/2020, som skal legges til grunn for kommunenes beregning og rapportering til oss. Unntatt for dette, er at vi ikke krever revisorattestasjon.

Ved utfylling av skjemaet for mottakere 68 eller 69 år, som skal sendes til oss, gjelder følgende:

  1. For hver ny oppføring legges 1952 inn som fødselsår under Fødselsår (kolonne 1), uavhengig av mottakers faktiske fødselsår.
  2. Mottakers faktiske fødselsår (enten 1951 eller 1950) samt bekreftelse om at vedkommende tidligere har vært registrert i Helsedirektoratet sin tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester legges inn under Merknad (kolonne 13).
  3. Midlene som blir tildelt vil ikke være i samme størrelsesorden som beregnet Tilskudds-beløp (kolonne 11).
  4. Ikke oppgi navn i skjema

Midlene vil senest bli tildelt i forbindelse med framlegging av neste års statsbudsjett i oktober.

Utfylt rapporteringsskjema sendes elektronisk og innen 1. juni 2020 FMTLKommuneokonomi@fylkesmannen.no.

Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet også har utivdet sin frist for innrapportering til 1. juni. 

Ytterligere informasjon om helsedirektoratets tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester finnes på direktoratets hjemmesider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester

Skjønnsmidlene blir tildelt til høsten etter at tallene fra direktoratet foreligger, for så å bli utbetalt påfølgende år.

Søknadsfrist:
01.06.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner