Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt

Fra 15.oktober kan du sende inn søknad om erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt. Du må benytte Elektronisk søknadssenter og fristen er 1. november

Alle søknader må sendes inn via elektronisk søknadssenter.
Du må registrere deg som bruker første gang du bruker denne tjenesten (se veiledning under «logg inn»). Det er ikke mulighet til å sende inn søknaden på papir. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til Fylkesmannen per post. Din kommune kan hjelpe deg med å skrive ut, scanne eller kopiere dokumentasjonen du vil ha med som vedlegg.

NB! Dersom søknadsfristen 1. november ikke overholdes, avvises søknaden din. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Fylkesmannen i god tid.

Vedlegg til søknaden

For å få full erstatning er det et vilkår at besetningsdata er levert med søknaden. Med besetningsdata menes individlister over alle dyr (sau og lam) i besetningen, ikke kun de tapte. Her skal ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak fremgå. Fylkesmannen har ikke mulighet til å innhente slik informasjon fra Sauekontrollen selv, derfor må vedleggene følge søknaden.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal reduseres eller falle bort.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag på telefon 74 16 80 00. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller via e-post.

Behandling av søknaden

Det er Fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Justering av normaltapsprosent Fosen fra og med 2019

Som meldt til beitebrukere i kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Indre Fosen har Fylkesmannen i Trøndelag fra og med 2019 justert normaltapssatsene i de deler av Fosen som tidligere tilhørte gamle Sør-Trøndelag, opp til de satsene som har vært gjeldende for gamle Nord-Trøndelag. Normaltapssatser på 2 prosent for sau og 5 prosent for lam skal nå gjelde for hele Fosen. Begrunnelsen for denne justeringen er at Fylkesmannen ikke ser at det er grunnlag for å videreføre ulike verdier for normaltap mellom Fosen-kommunene etter sammenslåingen av fylkene til et Trøndelag. De geografiske og klimatiske faktorene som påvirker tapet av sau og lam i utmark antas å være relativt like for hele Fosen.

Det pågår forskning på tapsårsaker hos lam i beitelag på Fosen. De til nå rapporterte dataene indikerer at tapet av lam til andre årsaker enn fredet rovvilt har vært til dels betydelig over 4 prosent. For at endring i praksis skulle være forutsigbar, benyttet Fylkesmannen sesongen 2018 som et overgangsår der tidligere praksis fra de to fylkene ble videreført, med varsel om justering for beitesesongen 2019.

Lenker erstatningsforskriften og retningslinjer til forskriften

Søknadssenteret på www.miljodirektoratet.no

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
01.11.2019 00:00:00
Målgruppe:
Beitebrukere
Ansvarlig:
Fylkesmannens klima- og miljøavd.
Hvem kan søke:
Brukere som har tapt dyr til fredet rovvilt