Tilskudd fra Klima og miljøprogrammet 2019 - ekstra søknadsomgang

Fylkesmannen har igjen midler i potten fra Klima- og miljøprogrammet. Vi åpner derfor for en ny søknadsomgang med frist 15. september.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak.

Tema som faller inn under programmet:

  • Klimatilpasning
  • Klimagassutslipp og karbonbinding
  • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
  • Forurensning til vann, jord og luft

Tilskuddsordningen forvaltes av Fylkesmannen, og det er fastsatt egne retningslinjer for den. Se høyre marg.

Ved tildelingen vil vi prioritere prosjekter/tiltak som fokuserer på:

  • Stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert avrenning fra landbruket knyttet opp mot vannforvaltningsarbeidet
  • Kunnskap om miljø og presisjonsutstyr for å redusere fare for avrenning og klimautslipp ved bruk av gjødsel og plantevern
  • Økt fokus og kompetanseformidling om drenering
  • Klimatiltak og tilpasninger i et endra klima
  • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til klimagassreduksjon fra landbruket
  • Biologisk mangfold og kulturminner

Prosjekter innen klima og vannforvaltning vil bli prioritert

Landbruksdirektoratet disponerer en sentral pott for prosjekter av nasjonal karakter, herunder prosjekter lokalt eller regionalt, der spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst.

Søknadsfrist:
15.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Veiledningsapparatet og FoU innen landbruket
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Veiledningsapparatet og FoU innen landbruket

Kontaktpersoner