Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere kommuner til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Mange nyankomne elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Målet med tilskuddet
Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Kompetansemålene i svømming viser en progresjon fra å være vanntilvendt til å kunne svømme med varierte teknikker over og under vann. Kompetansemålene viser også progresjon fra å kunne tilkalle hjelp, berge seg selv og til å kunne utføre livredning i vann. Opplæring i svømming og livredning har stor betydning for den enkelte elevs sikkerhet og skal bidra til at eleven trygt kan delta i ulike vannaktiviteter.

Målgruppen
Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan disse også ta del i svømmeopplæringen.

Tildelingskriterier
Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven hva gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

- Det kan søkes om midler på inntil kr. 1 750,- per elev.
   Kommuner må dekke kostnader ut over dette.
- Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
- Søknader som beskriver hvordan samarbeid med og mellom frivillige
   organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
- Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknadsfrist 25. april 2019. Bruk vedlagte søknadsskjema.

Søknadsfrist:
25.04.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Trøndelag

Kontaktpersoner