Lisensfelling av bjørn høsten 2018

Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på to bjørner for lisensfelling av bjørn i region 6 høsten 2018. Kvoten fordeles med en bjørn på Fosen og en bjørn i deler av kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.

Lisensfelling er det primære virkemidlet for regulering av bestandsstørrelse og bestandsutbredelse av bjørn, og kvoten fastsettes med bakgrunn i skadepotensiale ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning.

Utviklingen av bjørnebestanden i Norge har de siste årene gått i feil retning i henhold til fastsatt nasjonalt bestandsmål, og bestanden er i dag under målet. Med bakgrunn i dagens situasjon anser Miljødirektoratet at det ikke finnes noen begrunnelse for lisensfelling for å regulere bestandens størrelse, men med tanke på dagens skadesituasjoner kan lisensfelling være et virkemiddel for å begrense bestandens utbredelse.

Miljødirektoratet finner grunnlag for å åpne for lisensfelling av inntil to bjørner i Trøndelag fylke. De fastsatte fellingsområdene, som i sin helhet er utenfor forvaltningsområdet for bjørn i region 6, reduserer sannsynligheten for å felle binner ned til et minimum. Dette betyr at det ikke åpnes opp for lisensfelling i områder utenfor forvaltningsområder hvor det er påvist tilstedeværelse av binner med unge(r), slik som i Meråker kommune.

Avgrensninger av kvote og fellingsområde i Trøndelag:

Fellingsområde Nord (Fosen): 1 bjørn.Fellingsområdet følger den nordvestre kanten av Trondheimsfjorden opp til Skarnsundet, nordvestkanten av Beiststadfjorden og Beitstadsundet opp til Hjellbotn, deretter vest for Rv. 17 opp til Sjøåsen, og deretter følger det vestkanten av Løgnin og Namsenfjorden. Fellingsområdet omfatter dermed hele Flatanger, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Indre Fosen og Verran kommuner, samt deler av Inderøy, Steinkjer, Namdalseid og Namsos kommuner.

Fellingsområde Sør (Selbu m.fl.): 1 bjørn. Fellingsområdet omfatter deler av kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu avgrenset sør/vest av Rv. 705 fra Mebonden i Selbu kommune og til Rv. 705 møter Kv. 6532 ved Myrmoen i Røros kommune, deretter langs denne til den møter Rv. 30 ved Kroken i Røros, deretter følger fellingsområdet øst/nordkanten av Rv 30 til E6 ved Støren i Midtre Gauldal, deretter øst for E6 til Ler i Melhus, deretter sør for Fremovegen til Hyttfossen i Klæbu, samt sør for Bjørsjøen og Selbusjøen tilbake til Mebonden.

I de andre områdene i Trøndelag, og region 6, er det ikke åpnet opp for lisensfelling av bjørn.

I Miljødirektoratets vedtak er det satt opp særlige vilkår som lisensjegere må sette seg inn i. Dette gjelder blant annet at lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelsse, bruk av hund er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund, lisensfelling kan ikke drives som åtejakt, binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfelling. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på vår vakttelefon med tlf. nr. 930 60 221 og Statens naturoppsyn. Se vedtaket for flere vilkår.

Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. For å kunne registrere seg må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensjegere må ha avlagt skyteprøve for storvilt inneværende jaktår.

Lisensjegere er pliktig til å holde seg orientert om status på lisensfellingen og kvotens størrelse, samt fellingsområdenes avgrensning på Fylkesmannens kvotetelefon for lisensfelling med tlf.nr. 73 19 92 28