Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen i Trøndelag opprettholder sitt varsel om tvangsmulkt rettet mot selskapet Nutrimar. Samtidig pålegges selskapet å gjennomføre nye luktmålinger og spredningsberegninger.

Det var i februar i år at Fylkesmannen påla Nutrimar å løse luktproblemene som kommer fra selskapets virksomhet. Dette skjedde etter gjentatte naboklager. Bedriften fikk en frist til utgangen av mai måned i år med å løse problemene. Om luktproblemene ikke ble løst innen fristen varslet Fylkesmannen tvangsmulkt på en million kroner.

Trenger med tid

I etterkant av dette har det vært dialog mellom selskapet og Fylkesmannen. Under dialogen har det blitt klart at fristene som ble satt ikke er realistiske. Selskapet har gjennomført tekniske innstalleringer, men trenger mer tid for blant annet å optimalisere anlegget. Fylkesmannen omgjør derfor vedtaket om tvangsmulkt ved å forlenge fristen.

Nye pålegg

Bedriften er nå pålagt å gjennomføre nye luktmålinger og spredningsberegninger innen 15.november. Fylkesmannen har også pålagt bedriften å innhente en tredjepart til å gå gjennom utstyr, prosesser og rutiner hvis bedriften ikke kan dokumentere at luktkravene i tillatelsen er oppfylt. Dersom bedriften ikke har tilfredsstillende vannrenseanlegg på plass innen 15. desember vil de få vedtak om tvangsmulkt.

Kontaktpersoner

Dokumenter