Merkenemnda i Nord-Trøndelag

Merkenemnda i Nord-Trøndelag behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Fylkesmannen i Trøndelag.

Merkenemnda i Nord-Trøndelag behandler søknader fra følgende distrikt:

Tjåehkere sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt)

Åarjel Njaarken sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt)

Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt)

Låarten sijte (Luru reinbeitedistrikt)

Skæhkere sijte (Skjækerfjella reinbeitedistrikt)

Gaske Laanten sijte (Færen reinbeitedistrikt)


Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker. Merkenemnda velges for 4 år.

Merkenemda 2018-2022 er:

Anta Joma, leder  John Kristian Jåma,
personlig varamedlem
 

Jon Andreas Stenfjell, nestleder

Pål Kristoffer Toven,
personlig varamedlem
 
Sonja Kristine Danielsen, styremedlem Lars Isak Påve,
personlig varamedlem