Rein på innmark

Reinen er ute hele året og beveger seg etter naturforholdene med hovedfokus på å skaffe mat. Den er således avhengig av sammenhengende beitearealer og det kan derfor også forekomme rein på innmark.

I praksis kan det være utfordrende å hindre at rein trekker inn på innmark selvom man jager reinen bort fra innmarka. Reinen kan raskt trekke tilbake, selv ved lange flyttinger.

Reindriften er avhengig av å utnytte alt tilgjengelig beiteareal. Selv i et lappeteppe av dyrkamark, er det nødvendig å beite de tilliggende områdene. I praksis kan det derfor være vanskelig å hindre at rein trekker inn på innmark, og spesielt på vinteren og våren når det kan være utfordrende beiteforhold og reinen er i negativ energibalanse. Dette gjør at reinen er i en særs sårbar fase hvor den tærer på oppsparte fettressurser.

Reindriften har beiterett i all utmark i det samiske reinbeiteområdet, men har ikke beiterett på innmark. Reindriftslovens § 28 sier at reineier så vidt det er mulig skal hindre reinen fra å volde skade og komme utenfor område med beiterett.

Områder og oppgaver prioriteres fortløpende av reineierne ut i fra det som må gjøres og ressursene de har tilgjengelige. Prioritering er nødvendig da beiteområdene ofte strekker seg over mange mil og berører flere kommuner.

Reindriftsloven om beiterett og rein på innmark

§ 19. Beiterett

Gjelder på fjellet og i utmark, underforstått at innmark ikke er lovlig reinbeite.

§ 28. Tilsyn

«Reinen skal holdes under slikt tilsyn at den så vidt mulig hindres fra å volde skade, komme utenfor lovlig beiteområde eller sammenblandes med annen rein..».

§ 67. Ansvar for skade

Reineierne i distriktet er i fellesskap (solidarisk) ansvarlige for skade reinen volder uten hensyn til skyld.

Krav om erstatning rettes enten mot reinbeitedistriktet, eller direkte mot eier dersom denne er kjent.

Etter Høyesteretts dom av 9. mai 2018, vil det være vanskelig for grunneier å påberope seg erstatning for reinskade om de ikke har ført opp gjerde som beskytter deres innmark. Dette vil i særlig grad gjelde områder hvor beiteskader og konflikter har vært tema over tid, hvor det har foregått nydyrking i reindriftsområder, eller hvor eiendommen ligger nært opp til der rein streifer i sitt beitesøk (Ravna, Ø. 2019, kap 11.5).

Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om vilkårene i skadeerstatningslovens § 5-1 er oppfylt. Utfallet av helhetsvurderingen vil kunne variere fra sak til sak.

§ 68. Unntak fra det objektive ansvaret

Bestemmelsene i § 67 gjelder ikke for skade som voldes under flytting, opphold eller beiting på flyttlei eller beiteområde i fjell og utmark, herunder også tidligere dyrket mark og slåtteng som ikke er holdt i hevd.

§ 70. Erstatningsskjønn

I mangel på enighet (avvisning av krav om erstatning – bekreftet skriftlig av reineier/reinbeitedistriktet), kan det fremmes krav om skjønn for jordskifteretten eller tingretten.

Kommunikasjon

Fylkesmannen vet at god kommunikasjon mellom reineiere og gårdbrukere gir større forståelse for situasjonen og reduserer mulige konflikter. Forståelse for de forutsetningene begge næringene drives under gjør at det skapes en trygghet for begge parter om at begge gjør sitt beste.  

Dersom rein forekommer på innmark gjentagende ganger og grunneier ønsker den fjernet, skal grunneier ta kontakt med reineier eller reinbeitedistrikt. Det bør også opplyses om det er fare for at rein vil forårsake skade av betydning.  

Kontaktinformasjon og kart over de ulike reinbeitedistriktene i Trøndelag finnes i høyre marg.

Om det ikke er kjent hvilket distrikt reinen tilhører kan man kontakte reindriftsavdelingen i Trøndelag for opplysning om hvilket distrikt det er. Om det etter gjentagende forsøk ikke oppnås kontakt med vedkommende, kan vi formidle informasjon til rette distrikt.

Konfliktforebyggende tiltak

Dersom man ikke kommer til enighet og at det er vanskelig å holde reinen unna innmarka, kan man ved behov søke om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak. Vi vil derimot presisere at det ikke kan settes opp gjerder som stenger reinen ute fra områder hvor reinen har beiterett.