Gjennomfører reintelling

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører offentlig kontrollert telling av rein i Svahken sijte (Elgå Reinbeitedistrikt). Tellingen startet 10. februar.

Kunnskap om reintall er viktig for en god forvaltning av de samlede beiteressursene. Av den grunn har myndighetene fastsatt et øvre reintall som skal overholdes i hvert reinbeitedistrikt. Fylkesmannen i Trøndelag er reindriftsmyndighet for alle samisk reindrift i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Offentlig kontrollert telling er en del av vår kontroll av øvre reintall og forvaltning av tilskudd til reindriftsnæringen. Reintellingen er et viktig grunnlag for ressursforvaltningen i reindriften og skal se til at de reindriftspolitiske mål blir oppfylt.

Svahken sijte

Øvre fastsatt reintall i Svahken sijte er på 3000 dyr i vårflokk, fordelt på seks sijteandeler (familiegrupper). Til sammen er det 31 reineiere i distriktet.

Svahken sijte er på 1007 kvadratkilometer og ligger i sin helhet i Engerdal kommune i Innlandet fylke. Reinbeitedistriktet ligger på østsiden av Femunden, og omfatter blant annet Femundsmarka nasjonalpark sør for Røavassdraget og hele Gutulia Nasjonalpark. Bjørnberget, mellom Isteren og Femunden, brukes som vinterbeiteområder for distriktet. 

Den planlagte tellingen skal foregå i forbindelse med ordinær vintersamlingen av rein, oppstart er planlagt den 10. februar 2019. Reintellingen vil foregå en ukes tid.

Slik foregår tellingen

• Vi foretar en forkontroll i distriktet med hjelp av helikopter. 
• Svahken sijte samler rein for telling i et av distriktets gjerdeanlegg.
• Dyrene telles på reineiere og påføres en farget merkespray. Vi registrerer i tillegg kjønn og alder på dyrene. Merkesprayen er miljøvennlig, lanolinbasert type, og er laget for bruk på husdyr. Spayen påføres for å få oversikt over hvilke dyr som er telt og ikke.
• Til slutt gjennomføres etterkontroll med helikopter og evt. snøscooter. Dette for å se til at all rein i distriktet har vært igjennom gjerdeanlegget for telling.