Reinbeitedistrikt og tamreinlag i vårt forvaltningsområde

Fylkesmannen i Trøndelag har fag- og forvaltningsansvar for Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. I tillegg har vi ansvar for den samiske reindriften i Trollheimen og den ikke-samiske reindriften i Sør-Norge. Kart over vårt forvaltningsområde finner du i høyre marg.

Reindriftsretten reguleres av reindriftsloven, som blant annet omhandler beite- og flytterett, retten til gjerder og anlegg, krav til intern organisering og forholdet til andre brukere av utmarka.

Det drives fire typer reindrift i vårt forvaltningsområde:

Ordinær sørsamisk reindrift

Dette er tradisjonell sør-samisk reindrift som drives innenfor det samiske reinbeiteområdet. Hos oss er dette 10 reinbeitedistrikt, hvorav det er 9 helårsdistrikt (alle årstidsbeiter innenfor samme geografiske område) og et vinterbeitedistrikt (Fæmund sijte). Det samiske reinbeiteområdet strekker seg ned til Svakhen sijte (Elgå reinbeitedistrikt) i Engerdal kommune, som er det sørligste samiske reinbeitedistriktet i Norge.

Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Tradisjonell samisk reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet (Egen særlov, Trollheimenloven fra 1987). Dette gjelder Trollheimen sijte.

Konsesjonsavhengig ikke-samisk reindrift

Tradisjonell reindrift som drives av ”bygdefolk” i Sør-Norge. Til sammen er det 4 tamreinlag; Vågå Tamreinlag AS, Fram Reinlag DA, Lom Tamreinlag ANS og Filefjell Reinlag ANS.

Konsesjonsavhengig ikke-samisk reindrift uten merkeplikt

En særegen driftsform med avskyting av privateid rein. Dette gjelder Rendal Renselskap med beiteområde hovedsakelig i Rendalen kommune.


Statistikk

Det er Landbruksdirektoratet som utarbeider statistikk for reindriftsnæringa i Norge. Ressursregnskapet viser reintall, flokkstruktur, slakteuttak mv. nasjonalt og regionalt ned på distriktsnivå.

Totalregnskapet viser den økonomiske situasjonen i reindriftsnæringa, og danner utgangspunktet for næringsavtalen mellom staten (Landbruks- og Matdepartementet) og reindriftsnæringen (Norske Reindriftssamers landsforbund). Både total- og ressursregnskapet publiseres årlig.

Siste publiserte ressursregnskap, totalregnskap og andre relevante publikasjoner finner du her.

Reinbeiteområde

Sijteandeler/ reinlag

Personer i sijteandelene

Reintall pr. 31.3.19

Nord-Trøndelag

39

193

13818

Sør-Trøndelag/Hedmark

29

159

13760

Tamreinlagene

5

-

12175

Totalt reintall  

 

39753

 


Planlegging

For konkrete spørsmål om reindriftens bruk av sine områder anbefales det å ta direkte kontakt med distriktets leder. Distriktene skal også ha distriktsplaner med informasjon til nytte for den offentlige planleggingen. Planene skal blant annet inneholde informasjon om beitebruk, gjerdeanlegg og motorferdsel innad i distriktet. Disse finnes på nettsidens høyre side. Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal rbd) og Femund sijte mangler distriktsplan.

I forbindelse med planarbeid som berører reindriftsområdet anbefaler vi Kommunal- og moderniseringsdepartementes temaveileder Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven.