Utrednings-og tilretteleggingsmidler

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UTL-midler) tildeles fylkene årlig fra Landbruks- og matdepartementet, og forvaltes av Fylkesmannen. Rammen for Trøndelag i 2019 er 7,5 millioner kroner.

Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, med sikte på å understøtte landbruk og nye landbruksbaserte næringer.

Midlene skal primært brukes til:

  • Å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt 
  • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon og utvikling i primærjordbruket
  • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for utvikling av landbruksbaserte næringer
  • Kompetanseutvikling med formål å legge til rette for en næring, fagmiljøer eller klynger (ikke enkeltaktører og bedriftsretta tiltak)
  • Fellesprosjekter med andre aktører (regionalt partnerskap) og fellestiltak der prosjektet er av vesentlig betydning for landbruksrelatert næringsutvikling 
  • Det kan gis tilskudd inntil 75 % av samlet kostnadsoverslag
  • Søknad skal inneholde foretaksopplysninger om prosjekteier/søker, mål med prosjektet, beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres, tidsplan, opplysninger om hvem som skal utføre tiltakene, budsjett og finansieringsplan
  • Det er to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september

Elektronisk søknad sendes til Fylkesmannen i Trøndelag. Søknadsskjemaet finnes på Fylkesmannen sin heimeside