Regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing.

Kart med oversikt over prioriterte områder i tilskuddsordningne for ingen/utsatt jordarbeiding finner dere her.

Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 15. oktober, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.