Teamsmøte om Regional plan for arealbruk 2021-2030

Dato:
20. august 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Microsoft Teams (du deltar via lenke som vi sender på e-post etter at påmeldingsfristen har gått ut)
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
17.08.2020 23:55:00

Trøndelag fylkeskommune ønsker innspill til Regional plan for arealbruk. Dette er en viktig plan for landbruket. Vi inviterer derfor kommunal landbruksforvaltning til teamsmøte for gjennomgang, spørsmål og kommentarer.

Trøndelag fylkeskommune er i gang med å utarbeide ny regional plan for arealbruk. Den skal tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Fylkesutvalget vedtok i 2018 at jordvern skulle være en tydelig del av planen, og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken.

Planen inndeles i hovedkapitlene by- og stedsutvikling og naturbasert næringsutvikling. Jordvern omtales i kapitlet om by- og stedsutvikling, da utbyggingspress relatert til byvekst og samferdselsanlegg innebærer de største arealkonfliktene knyttet til bevaring av dyrka jorda. Øvrige arealspørsmål relatert til jordbruk og skogbruk omtales i kapitlet om naturbasert næringsutvikling.

Det følger av plan- og bygningsloven at det er fylkestinget, som regional planmyndighet, som skal vedta endelig plan. Trøndelag fylkeskommune involverer kommunene, Fylkesmannen og øvrig regional stat i arbeidet. Den regionale planen skal inneholde mål og retningslinjer som viser en felles retning for bruken av arealene i Trøndelag. De overordnede målene og retningslinjene må stå sentralt ved framtidige interesse- og målkonflikter. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå i kommunene. Det forventes at alle som utarbeider eller uttaler seg til arealplaner i fylket, legger Regional plan for arealbruk til grunn for sitt arbeid.

Fylkeskommunen er åpen for innspill. Som alltid er det en fordel å få innspill tidlig i planprosessen selv om det også blir en ordinær høring mot slutten av året. Vår opprinnelige plan var å ha dette som et av flere tema på landhandleriene i vår. Nå satser vi i stedet på ha Regional plan for arealbruk som tema på et teamsmøte den 20. august fra kl 9-11. Gunhild Kvistad i Fylkeskommunen vil gå gjennom planen slik den da ser ut. Så blir det åpent for spørsmål og kommentarer.

Det ligger informasjon om Regional plan for arealbruk (bl.a. fastsatt planprogram) her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-plan-for-arealbruk/

 

Påmeldingsskjema

Legg til i egen kalender
Dato:
20. august 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Microsoft Teams (du deltar via lenke som vi sender på e-post etter at påmeldingsfristen har gått ut)
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
17.08.2020 23:55:00