Fraråder nye konsesjoner

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt uttalelse til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Tidligere i år ba Olje- og energidepartementet om innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme, og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Fylkesmannen i Trøndelag har nå kommet med sin uttalelse. En høruingsuttalelse som er omfattende, der aktuelle fagavdelinger har bidratt.

Ikke nye konsesjoner nå  


I Fylkesmannens uttalelse står det blant annet at en eventuell nasjonal ramme bør utarbeides samlet for alle former for fornybar kraftproduksjon, og ikke bare for vindkraft. Fylkesmannen mener det ikke bør gis nye konsesjoner til vindkraft i Trøndelag før eksisterende gitte konsesjoner er utbygd, og at man kan se den samlede virkningen av disse.

I uttalelsen går det også fram at dagens kunnskapsgrunnlag knyttet til virkningene fra vindkraftanlegg vurderes som ikke tilfredsstillende, og at nye konsesjoner ikke bør gis før kunnskapsgrunnlaget er forsterket.

Fylkesmannen vurderer også at omfanget av eksisterende og konsesjonsgitte vindkraftanlegg i Trøndelag er betydelig, og at det synes som om virkningene på landskap, biologisk mangfold, reindrift og folkehelse i Trøndelag allerede tilsier at det ikke kan tilrås nye områder for vindkraft i fylket.

I høringssvaret kan man også lese at Fylkesmannen etter en samlet vurdering mener det er tvil om områdene som er utpekt i Trøndelag er egnet for vindkraftutbygging. Dette, sammen med de allerede mange innvilgede konsesjonene i Trøndelag, tilsier at det ikke bør innvilges konsesjon for nye vindkraftanlegg på land i Trøndelag i overskuelig fremtid

Konkluderer med følgende

Fylkesmannen konkluderer derfor med at de fire områdene; Namdal, Indre Sør-Trøndelag, Grenseområde Trøndelag og Møre og Nordre Hedmark bør tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft på land.