Søknad om utslippstillatelse i Verran kommune


Høringsfrist 05. desember 2018 23:00

Søknad om utslipp fra permanente utslipp (vasking tunnel) i forbindelse med bygging av tunneler på FV 17/720 (Strømnestunnelen og Holmviktunnelen) i Verran kommune

I forbindelse med drift av to tunneler (Strømnestunnelen og Holmviktunnelen) på fv 17/720 søkes det om utslippstillatelse for utslipp av vaskevann.

Utslipp fra vasking av Strømnestunnelen skal for det meste føres til sjø mens ca. 7 m3 av vaskevannet skal føres til bekk (som ikke er navngitt på kart).

Utslippet fra Holmviktunnelen skal føres ut i sjø ved utløp av Alhusørbekken.

Utslippene skal renses i sedimenteringsanlegg før utslipp.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 5.12.18