Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Normilk AS - Søknad om økt produksjon

Høringsfrist:
1. oktober 2018

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Normilk AS som innebærer en oppdatering av virksomhetens tillatelse opp mot dagens produksjon.

Publisert 03.09.2018

Normilk AS søker om mottak av 70 000 tonn melk, med produksjon av 4000 tonn fløte, 2000 tonn skummet tørrmelk, 2200 tonn 20 % tørrmelk og 3800 tonn 28 % tørrmelk. Prosessvannet føres til det kommunale ledningsnettet og videre til det kommunale renseanlegget ved Havna renseanlegg før utslipp til Trondheimsfjorden.  Søknaden innebærer ingen økning fra dagens produksjon ved anlegget, men det søkes for å oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven opp mot dagens produksjonsmengde.

Har du merknader?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

 

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 1.10.2018.

 

Høringsfrist:
1. oktober 2018

Kontaktpersoner