Normilk AS - Søknad om økt produksjon


Høringsfrist 01. oktober 2018 00:00

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Normilk AS som innebærer en oppdatering av virksomhetens tillatelse opp mot dagens produksjon.

Normilk AS søker om mottak av 70 000 tonn melk, med produksjon av 4000 tonn fløte, 2000 tonn skummet tørrmelk, 2200 tonn 20 % tørrmelk og 3800 tonn 28 % tørrmelk. Prosessvannet føres til det kommunale ledningsnettet og videre til det kommunale renseanlegget ved Havna renseanlegg før utslipp til Trondheimsfjorden.  Søknaden innebærer ingen økning fra dagens produksjon ved anlegget, men det søkes for å oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven opp mot dagens produksjonsmengde.

Har du merknader?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

 

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 1.10.2018.

 

Kontaktpersoner