Høring av forvaltningsplaner


Høringsfrist 19. november 2018 23:59

Gullprikklav på rogn i Altskardet naturreservat. Foto: Kim Abel
Gullprikklav på rogn i Altskardet naturreservat. Foto: Kim Abel

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for fem naturreservater: Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia, tilhørende Namdalseid, Namsos og Verran kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

Naturreservatene

Erikskulen, Oksdøla og Hemna naturreservat ble opprettet i 2016 med formål om «å bevare et variert område med naturskog, som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold». Alle tre naturreservatene inneholder den rødlista naturtypen boreal regnskog (kystgranskog, EN: kritisk truet) og flere truede lavarter med tilknytning til denne naturtypen. I Erikskulen er det også noe edellauvskog og boreal lauvskog, og i Hemna noe boreal lauvskog. Begge naturtypene er viktige.

Altskardet og Ferjlia naturreservat ble opprettet i 2017 med formål om «å bevare et variert område med gammel og lite påvirket skog, som med sine naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold». Altskardet inneholder også den truede naturtypen boreal regnskog. Ferjlia faller inn under kategorien oseanisk granskog, og er et område med gammel skog som i stor grad er uberørt. Begge naturreservatene har funn av flere rødlista lavarter.

Forvaltningsplanen

Det ble meldt oppstart av forvaltningsplanarbeidet for Erikskulen, Oksdøla og Hemna i henholdsvis desember 2016, januar 2017, og februar 2017. For Altskardet og Ferjlia naturreservat ble det meldt oppstart av arbeidet i september 2018. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningen og bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet med alle fem forvaltningsplanene er å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Forvaltningsplanen skal også avklare forholdet til andre interesser i området. Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument da det er verneforskriften som setter bestemmelsene for verneområdet.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan henvendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.