Søknad om tillatelse til utfylling i sjø i Kråkøysundet -Roan kommune


Høringsfrist 25. mars 2019 23:00

Statens vegvesen Region midt søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø.

Statens vegvesen søker om tillatelse til utfylling i sjø med formål å benytte sprengstein fra tunneldrift for å tilrettelegge for framtidig utvidelse av næringsområdet i Kråkøysundet, Roan kommune. Beregnet mengde sprengstein som skal fylles ut – 70 000 m3 og berørt areal – 13 000 m2. Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre.

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser av tiltaksområdet og det ble ikke påvist forurensning i utfyllingsområdet.

Reguleringsplan for Kråkøysundet næringsområde (ID 50192018029) er under arbeid og hadde høringsfrist 25. februar 2019. Det er pågående arbeid med naturtypekartlegging og geoteknisk rapport.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no