Søknad om tillatelse til kompostering og deponering av rene masser - Stranda - Namsos


Høringsfrist 19. juli 2020 23:59

Moen Gård Kåre Kvåle har søkt om tillatelse til å drive kompostering og deponering på Stranda i Namsos kommune.

Moen Gård Kåre Kvåle har drevet virksomhet på Stranda (gnr. 19, bnr. 1) i noen år. Hovedvirksomheten er uttak av masser, hvorpå eiendommen over tid skal fylles opp med rene masser (ikke inerte masser) for reetablering til dyrkamark. Moen Gård Kåre Kvåle vil også motta hageavfall til produksjon av jord for videre salg.

Deponering av avfall (herunder overskuddsmasser/rene masser) og opplagsplass for avfall (mottak og kompostering av hageavfall) krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven, og derfor har Fylkesmannen pålagt Moen Gård Kåre Kvåle å søke. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi for støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot lukt, og lignende.

Vi er innstilt på å behandle søknadene hver for seg (to ulike saker), da vi faglig sett anser det som to uavhengige virksomheter.

Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 19. juli 2020.