Høring - Søknad om endring av tillatelse for Heimdal Varmesentral - Trondheim kommune


Høringsfrist 05. juni 2020 23:59

Statkraft Varme AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Heimdal Varmesentral i Trondheim kommune

Statkraft Varme har i dag en utslippstillatelse for forbrenning av restavfall datert 11.05.2004. Kort oppsummert innholder eksisterende tillatelse tekniske krav til drift, grenseverdier for utslipp til luft og vann, grenseverdier for støy og målefrekvens. 

Statkraft Varme AS søker om endring av tillatelse for å brenne farlig avfall i grønn kategori, med en samlet kvote på 12 000 tonn. Det søkes ikke om endring av grenseverdiene. 

For øvrig beskrivelse av aktiviteten og miljømessige vurderinger/tiltak henviser vi til søknaden. Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Trondheim kommune.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 05.06.2019.