Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune


Høringsfrist 20. mars 2020 23:59

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Øvre Forset deponi i Trondheim kommune. 

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer ("rene"). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

På vegne av Forset Grus AS har Pro Invenia søkt om tillatelse til å deponere ca. 60 000 tonn rene jord- og steinmasser årlig, i en periode på 5 år, på gnr. 538 bnr. 2 i Trondheim kommune (tidligere gnr. 38 bnr. 2 i Klæbu kommune, jf. kommunesammenslåingen fra 01.01.2020). 

Deponiområdet er oppgitt å være ca. 110 daa. Søknaden er i tråd med vedtatt reguleringsplan av 03.10.2019 (Øvre Forset Deponi, planid: K2015002). Etter endt driftsperiode skal arealet tilbakeføres til landbruksjord.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Trondheim kommune og blir kunngjort i Adresseavisen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20. mars 2020.