Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat


Høringsfrist 01. mars 2020 23:59

Lophelia pertusa Foto: Irvin Kilde
Lophelia pertusa Foto: Irvin Kilde

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat i Indre Fosen kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

Om verneområdene

Rødberget ble fredet som marint verneområde 17.juni 2016. Verneområdet dekker et areal på ca. 16 km2. Formålet med Rødberget marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og har særskilt naturvitenskapelig verdi. det er en målsetting å holde verneverdiene i området i mest mulig urørt tilstand, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåkning.

Rødberget er en strømrik lokalitet som omfatter en spesiell geologisk struktur med grunne spektakulære forkomster av korallrev (bygd opp av øyekorall Lophelia pertusa) med et rikt biologisk mangfold, samt grunne sjøområder med tilhørende rik bunndyrsfauna ved Grønningsbukta og Prestbukta. Verneverdien knyttes til bevaring av helheten i Rødberget, områdets økologiske funksjon som med sitt korallrev og bløtbunnsområder, gir et relativt rikt og mangfoldig plante- og dyreliv og som igjen gjør Rødberget til et svært viktig næringssøksområde for fugl og leve- og yngleområde for fisk.

Verneformålet knytter seg til overflaten, sjøbunnen og vannsøylen.

Grønningsbukta ble fredet som naturreservat 23.desember 1983. Verneområdet dekker et areal på ca.588 daa, hvorav 490 daa er vannareal. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturlige tilstand med tilhørende plante- og dyreliv, særlig av hensyn til et spesielt strandengområde og et rikt og interessant fugleliv.

Forvaltningsplanen
En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no