Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde


Høringsfrist 13. mars 2020 12:00

Gjennom luke i ponnystallen på Nossum
Gjennom luke i ponnystallen på Nossum

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde i Levanger kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

Om verneområdet
Eidsbotn ble fredet som fuglefredningsområde 14. desember 1984. I 2002 fikk Eidsbotn Ramsarstatus sammen med naturreservatene Rinnleiret, Ørin og Gaulosen. Ramsarområdet fikk navnet Trondheimsfjorden våtmarkssystem og ble i 2014 utvidet med en rekke fuglefredningsområder langs Trondheimsfjorden. Eidsbotn fuglefredningsområde dekker et areal på ca. 2 km2 vannareal. Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området. Dette gjelder særlig m.h.t. de mange arter som benytter området under trekket vår og høst, og den store mengden av ender som overvintrer.

Forvaltningsplanen
En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no