Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden


Høringsfrist 01. mars 2020 23:59

Fylkesmannen i Trøndelag sender med dette ut forslag til marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden i Ørland og Bjugn kommuner, jf. § 43 i naturmangfoldloven og § 37 i forvaltningsloven.

Om Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
Området inngår i arbeidet med nasjonal marin verneplan og utgjør ca. 218-224 km2. I forslaget er det skissert 2 alternativer. Alternativ 1 utgjør ca. 224 km2, mens Alternativ 2 utgjør ca. 218km2.  

Vernet inkluderer sjøbunnen, vannsøylen og overflaten. Verneformålet er knyttet til bevaring av helheten i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden, områdets økologiske funksjon som med sine varierte naturtyper, gir et relativt rikt og mangfoldig plante- og dyreliv og som igjen gjør området til et svært viktig leve- og næringssøksområde for fugl og fisk.

Verneområdet inkluderer ikke landarealer.

Naturverdier
Som marint våtmarksområde står området i en særklasse, ikke bare i landsdelen, men også nasjonalt. Fjæresoner av slike dimensjoner som i dette området, må man helt til Danmark for å finne. På lokalitetsnivå har fjæreområdet i Grandefjæra størst verdi, men de andre fjærelokalitetene er også av stor betydning og hele området må betraktes som et sammenhengende funksjonsområde. I området finner man alt fra store bløtbunnsområder, som er svært viktige næringssøksområder for fugl til korallrev som er viktige leveområder for dyrelivet i havet. Det er også registrert store forekomster med tareskog, som er svært viktig fordi de danner livsgrunnlaget for mange marine arter.

Høringen
Høringsbrev (se link til høyre) er sendt ut til lokale og sentrale høringsparter. På grunn av at det er mange berørte grunneiere har Fylkesmannen vært nødt til å legge ut forslaget til verneforskrift og vernekart på vår nettside. Dokumentene kan lastes ned i link til høyre.

Fylkesmannen har trykt opp en del eksemplarer i rapportform. Hvis noen ønsker et eksemplar tilsendt. Ta kontakt med seniorrådgiver Carina Ulsund på fmtlcul@fylkesmannen.no, 73199233.

Frist for å komme med innspill til høringen: 01. mars 2020. (OBS! Frist endret fra 13.september 2019)

Uttalelser sendes til:
Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer    eller  fmtlpost@fylkesmannen.no

Det er også mulig å legge inn innspill i vår digitale kartløsning:

https://arcg.is/qrWzL

I forbindelse med høringen arrangerer Fylkesmannen to åpne informasjonsmøter angående høringen. Her vil også Akvaplan-niva komme å holde innlegg om kartleggingen som ble utført i 2018. Her vil det være muligheter for å komme med spørsmål både til Fylkesmannen og Akvaplan-niva.

Åpne møter er satt på følgende dager:
Tirsdag 25.06.2019 kl. 1730-1910 - "Auditoriet" i Fosen videregåendeskole, Bjugn
Tirsdag 02.07.2019 kl. 1800-1945 - "Store Sal" i kulturhuset på Brekstad

Vis mer