Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune


Høringsfrist 14. februar 2020 23:59

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Grønøra industriområde i Orkland kommune.

På vegne av Mardahl Maskin AS har Pro Invenia søkt om tillatelse til etablering av snødeponi på Grønøra industriområde, gnr. 257 bnr. 277, i Orkland kommune.

Søknaden beskriver deponering av snø, hovedsakelig fra Orkanger sentrum og industriområdet på Grønøra. Deponiområdet er beregnet til å ta imot ca. 20 000 m3 snø, tilsvarende ca. 160 m3 daglig over en sesong (120 dager). Området er regulert til havn og industri (Grønøra vest, planid: 201511) og kommunen har uttalt at de anser lagring av snø til å falle inn under gjeldende reguleringsformål. Fylkesmannen opplyser om at bedriften har fått tillatelse etter forurensningsloven (tillatelse gitt 12.11.2019) til mottak, mellomlagring og sortering av masser på området.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges ut til offentlig gjennomsyn i Orkland kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Sør-Trøndelag.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 14. februar 2020.