Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune


Høringsfrist 13. januar 2020 23:45

Star Property AS planlegger å etablere en havnetrapp langs Brattørkaia 11 i Trondheim, i indre del av Brattørbassenget.

Planlagte tiltak innebærer utgraving fra land som berører sjøbunn, samt utfylling i sjø. De planlagte tiltakene i sjø strekker seg over et areal på ca. 2300 m2. Totalt volum masser til utfylling er ventet å utgjøre ca. 5 300 m3, hvorav ca. 3 800 m3 vil være under vann. Det er behov for utgraving av ca. 500 m3 langs hele havnetrappa.

For øvrig informasjon viser vi til vedlagte søknadsdokumenter.

Søknad med tilhørende vedlegg er tilgjengelig her til høyre. Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Trondheim kommune og blir kunngjort i Adresseavisen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no