Høring - søknad om tillatelse til mellomlagring av tørr biorest - Ecopro AS - Verdal kommune


Høringsfrist 20. oktober 2019 23:59

Ecopro AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av tørr biorest i Skjørdalen i Verdal kommune.

Virksomheten er tiltenkt på gnr. 269, bnr. 12 (Skjørdalen, ved biogassanlegget til Ecopro AS) i Verdal kommune. Det søkes om å få mellomlagre opptil 6000 tonn tørr biorest årlig.

Søknaden av 01.07.2019 med vedlegg gir opplysninger om driften, samt måleprogram, internkontroll og beredskap. All dokumentasjon er tilgjengelig her til høyre.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Verdal kommune og blir kunngjort i Innherred og Trønder-Avisa.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20.10.2019.