Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune


Høringsfrist 01. september 2019 23:00

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Ranheim – Væretunnelen.

Det skal på denne strekningen bl.a. drives ny tunnel ved Være. Virksomheten opplyser at det skal søkes om egen tillatelse for fysiske inngrep i vassdrag på denne strekningen.

Det regnes med en total anleggsperiode på 4-5 år for arbeidene i Trondheim kommune.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann (Reppes – og Værebekken)  og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1.9.2019.