Høring - søknad om tillatelse til mottak, behandling og mellomlagring av masser - Mardahl Maskin AS - Grønøra - Orkdal kommune


Høringsfrist 01. august 2019 23:00

Bedriften søker om tillatelse til etablering av anlegg for mottak og behandling av rene masser, inkludert betong, asfalt, røtter og greiner på gnr. 257, bnr. 277 i Orkdal kommune.

Søknaden beskriver et anlegg som skal sortere, knuse og viderelevere eller gjenbruke rene masser, betong, asfalt og kvist/røtter.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 1.8.2019.