Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat


Høringsfrist 29. juli 2019 00:00

Storskogan naturreservat. Foto: Hilde Ely-Aastrup / Fylkesmannen i Trøndelag.
Storskogan naturreservat. Foto: Hilde Ely-Aastrup / Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

Om naturreservatet

Storskogan ble vernet som naturreservat ved Kongelig resolusjon den 7. mai 1993. Naturreservatet dekker et areal på ca. 315 dekar. Formålet med fredningen er sammen med Harestranda naturreservat å bevare den eneste større forekomsten av flombetinget vegetasjon langs Namsen, som også har betydning som hekke-, raste- og hvilelokalitet for fuglelivet.

Forvaltningsplanen

En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.