Høring - søknad om endring av tillatelse - Hovstein Container & Gjenvinning AS - Klæbu kommune


Høringsfrist 20. juni 2019 23:00

Hovsten Container & Gjenvinning AS søker om økt mengde næringsavfall inn på bedriftens anlegg på Tanem i Klæbu kommune.

Bedriften driver også kverning av trevirke ved anlegget. Bedriften ønsker å øke fra ca. 4000 tonn per år til en ramme på 7200 tonn.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20.6.2019.