Begrenset høring – søknad om tillatelse - Kråkøysundet - massedisponering på land og i sjø – Statens vegvesen - Roan kommune


Høringsfrist 26. april 2019 23:59

Statens vegvesen Region midt søker om tillatelse etter forurensningsloven til massedisponering på land og i sjø.

Fylkesmannen viser til søknaden fra Statens vegvesen (SVV) Region midt mottatt 10.12.2018. Det omsøkte tiltaket er offentlig hørt tidligere i brev datert 25.02.2019, men endringer og nye opplysninger i søknaden gjør det nødvendig å høre saken på nytt. Høringsrunden vil være begrenset til 14 dager siden endringene i søknaden medfører mindre miljømessig belastning. Bedriften søker om tillatelse til utfylling i sjø i Kråkøysundet og deponering på land i Roan kommune.

I søknad datert 10.12.2018 søkte SVV om deponering av 70 000 m3 sprengsteinmasser fra tunneldrift til opparbeiding av Kråkøysundet næringsområde i Roan kommune. Etter gjennomførte geotekniske undersøkelser og beregninger har utfyllingsvolumet i sjø blitt redusert og det er lagt opp til utfylling av totalt ca. 39 500 m3 masser, hvorav 18 500 m3 er fylling i sjø (under middel høyvann) og 21 000 m3 deponering på land (kote +3,25 i høydesystem NN2000).

Det ble 1.03.2019 gjennomført naturtypekartlegging i utfyllingsområdet (endelig marin undersøkelse) og på land i influensområdet (foreløpig undersøkelse), prosjektnotatet følger vedlagt. Rapport fra geotekniske undersøkelser følger også vedlagt. Fylkesmannen opplyser også om at søknad om massedisponeringen som omsøkt (unntak etter forurensningsloven § 32) er til behandling hos Miljødirektoratet. Svar fra Miljødirektoratet og en godkjent reguleringsplan skal foreligge før Fylkesmannen kan gi tillatelse etter forurensningsloven

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 26.04.2019.