Desentralisert kompetanseutvikling


07.05.2020

Skriveramme for skoleutvikling i DEKOM

God planlegging er en viktig del av all skoleutvikling. En plan for skoleutviklingen synliggjør målene, tydeliggjør milepæler for arbeidet, beskriver virkemidlene, og synliggjør også hvem som er ansvarlig for hva.

12.12.2019

Utdanningsdirektoratet presenterer nye læreplaner i Trøndelag

Vi fikk nylig fastsatt nye læreplaner i fag. De skal tas i bruk fra neste skoleår. Utdanningsdirektoratet var i høst på besøk i Trøndelag for å informere, og gi gode råd til skoler og skoleeiere om arbeidet med de nye læreplanene.

25.11.2019

Tilbud om støtte til implementering av nye læreplaner

Fylkesmannen skal støtte skoleeierne i implementeringen av nye læreplaner.

25.10.2019

Fagfornyelsen – hva skjer i Trøndelag

Læreplanen vår fornyes; overordnet del ble fastsatt i 2017 – og snart vedtas også læreplanene i fag.

25.01.2019

Etterutdanning for førsteklasselærere

Måten vi arbeider med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, kalles Trøndelagsmodellen. Samarbeidsforum er det overordnede beslutningsorgane. Her prioriteres og planlegges tiltak for kompetansenettverkene i vårt fylke. Noen tiltak er fellestiltak; blant annet har samarbeidsforum besluttet å tilby etterutdanning for alle høstens førsteklasselærere i fylket.

16.08.2018

Desentralisert kompetanseutvikling og utviklingspartnere

Sentralt i den nye desentraliserte kompetanseutviklinga er at utviklingstiltakene skal være kunnskaps- og forskningsbaserte.

30.04.2018

Samarbeidsforum for desentralisert kompetanseutvikling i Trøndelag

Samarbeidsforumet er oppnevnt av Fylkesmannen i Trøndelag, og i mandatet beskrives oppdraget til forumet.

06.02.2018

Det innføres en ny modell for kompetanseutvikling i grunnskolen

Modellen består av 3 ordninger; desentralisert kompetanseutvikling, oppfølgingsordningen og innovasjonsordningen.