Psykologtilskudd 2019

Nå er det siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet.

Satsingen har pågått siden 2013. Det har vært en solid økning i antall kommuner som mottar tilskudd i perioden. Per 2018 mottar 311 kommuner/bydeler tilskudd til 550 psykologer.

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Styrkingen legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. Dette er altså siste året med mulighet for å få tilskudd, fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv. Man kan motta kr 410 000 i tilskudd til en 100 % psykologstilling.

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet.

Elektronisk søknadsskjema og full utlysning fra Helsedirektoratet finner du under "Lenker".

Regelverk og egenerklæring ved rapportering finner du under "Dokumenter".

For de som har fått tilskudd tidligere, benyttes søknadsskjemaet til rapportering og til overføring av midler. For de som har helt eller delvis brukt tidligere tildelte midler, må egenerklæring ved økonomirapportering fylles ut i tillegg.

Alle må søke på nytt hvert år, selv om hele tilskuddsbeløpet står ubenyttet fra året før.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
10.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommunale helse- og omsorgstjenester