Midler til kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 - 18 år

Fylkesmannen i Troms har fått tildelt kr 852 000,- i kompetansemidler knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 – 18 år. Vi inviterer kommune i Troms og Troms fylkeskommune til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor området.

Søknaden skal bygge på et lokalt faglig behov for kompetanse innenfor tematikken. Midlene skal gå til kompetanseheving for skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølgning av asylsøkere og flyktninger i grunnskolen i aldersgruppen 6 -18 år som bor i mottak eller som er bosatt i fylket.

Aktuelle temaer det kan søkes midler for er andrespråkspedagogikk, traumekompetanse/ psykososialt arbeid eller andre områder innfor flerkulturell kompetanse som kommunen/skolen har behov for. Økt kompetanse om regelverk/rettigheter for flyktninger i alderen 6-18 år kan også inngå i tiltaket. Kommunene velger en eller flere metoder for kompetansehevingen. Dette kan for eksempel være konferanse, kurs, veiledning til ansatte og/eller nettverksjobbing. Det forutsettes at kommunen/skolen inngår et samarbeid med en eller flere kompetansetilbydere som høgskole, universitet, læringssenter eller andre.

Flere kommuner kan søke om tilskudd sammen, og det kan også søkes på tvers av skoler/skoleslag. Helsevesenet, barnevernet og/eller asylmottak kan også inngå i samarbeidet. Kompetansehevingen kan inngå i andre kompetansetiltak som kommunene/fylkeskommunen allerede har iverksatt og i tverrsektorielt arbeid for utsatte barn og unge (0-24 samarbeidet). Alle kommuner og fylkeskommunen er velkomne til å søke, men Fylkesmannen vil i sin behandling av søknader prioritere søkere som:

1) har lite erfaring og/eller lav kompetanse på området.

2) ser kompetansehevingen i sammenheng med tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge (0-24 samarbeidet).

Kompetansehevingstiltaket må gjennomføres høsten 2018 og/eller våren 2019.

Kommuner som blir tildelt midler må rapportere kort om hvordan midlene er brukt innen utgangen av juni 2019.

Søknadsfristen er 22. oktober 2018.

Søknadsfrist:
22.10.2018 23:59:00
Målgruppe:
Skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølgning av asylsøkere og flyktninger i grunnskolen 6-18 år
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen i Troms
Rapporteringsfrist:
30.06.2019 23:59:00