Utlysning av kriseskjønnsmidler i 2018

Fylkesmannen har satt at 5,035 mill. kr. til kriseskjønnsmidler i 2018.

Intensjonen med ordningen er å ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette innen 1. oktober 2018.

For å kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal tildeles kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp.

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret. Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskjønnsmidler ikke skal sendes via den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD (som benyttes for søknader om prosjektskjønnsmidler).

Brev med fullstendig utlysning finnes til høyre på siden.

Søknadsfrist:
01.10.2018 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms

Kontaktpersoner