Høring – søknad om midlertidig tillatelse til utslipp av tunnelvann i Altevatnet, Bardu kommune


Høringsfrist 12. desember 2018 16:00

NGK Utbygging AS skal på vegne av Salvasskardelva kraftverk AS bygge tunnel på ca. 2,7 km
gjennom Salvasskardfjellet.

Utbygger søker om tillatelse til å slippe oppsamlet og renset  tunnelvann i Altevatnet. Anleggsstart er anslått til april 2019, med forventet driftstid på 5 måneder.  

 Utslippet består av innlekkasjevann og produksjonsvann. Produksjonsvannet antas å inneholde suspendert stoff, høy pH og organiske miljøgifter. Vannføring, pH og slamnivå skal måles ukentlig, visuell kontroll utføres daglig og det skal tas prøve av suspendert stoff og olje under oppstartsfasen før utslipp til Altevatnet.

 Søknaden kan leses i sin helhet ved å trykke på dokumentet i til høyre på siden.

 I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket har berørte parter mulighet til å uttale seg.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes skriftlig innen 12. desember 2018 til: Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no