Mer velferdsteknologi i Troms

Seks kommuner i Nord-Troms får penger fra Fylkesmannen til å ta i bruk velferdsteknologi.

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nå skal seks kommuner i Nord-Troms ta i bruk velferdsteknologi. Fylkesmannen har tildelt 906 000 kroner for 2017. Det kommer i tillegg til 700 000 kroner som ble utdelt til samme formål i 2016. 

Prosjektet kalles "Helseteknologi i Nord-Troms", og er et samarbeid mellom Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Nord-Troms videregående skole.

Erfaringer fra kommuner som har tatt velferdsteknologi i bruk, viser at når tjenestetilbudet er godt tilpasset brukerens behov, gir det økt trygghet og opplevelse av mestring og selvstendighet for dem som mottar tjenestene.

Tidligere rapporter har vist at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Bruk av velferdsteknologi har også flere steder gitt mer effektiv bruk av kommunale ressurser.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for flere grupper, for eksempel eldre som bor hjemme, pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne.

Les om gode eksempler på bruk av velferdsteknologi her.

Kontaktpersoner