Skjema

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak, søk om tilskudd til Miljø og klima Rovvilt
Asfaltverk - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehage - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer - Årsrapport Miljø og klima
Bekreftelse tilretteleggingsmidler for barnehageeiere Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å bekrefte tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Egenkontroll - årlig rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elektronisk søknadssenter Miljø og klima Oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
Fiskeforedling - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever Barnehage og opplæring Spørsmål til elevene om utbytte av opplæringen.
Forbrenningsanlegg (rene brensler) - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Fritak fra taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
G
Galvano - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
Godtgjøring til eksterne - Fylkesmannen i Telemark Annet Lenke til egne sider
Godtgjøring til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Godtgjøring - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakere som skal ha godtgjøring fra Fylkesmannen
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
H
Honorarer til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler til barnehager - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidler for barnehager, elektronisk skjema
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Mekanisk overflatebehandling (skipsverft) - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring En trygg skoledag uten mobbing. Elektronisk skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til Fylkesmannen.
Melding fra bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding fra privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding fra skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for vergemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Melding om større vedlikehold av skogsbilvei Landbruk og mat Skjema for melding ved bruk av skogfond til vedlikehold av skogsbilveier
Melding til fylkesmannen – Vergemål Folk og samfunn
Miljødirektoratet - skjema Miljø og klima Samleside med Miljødirektoratet sine elektroniske skjema og ulike skjemaer for nedlasting
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag - Søknadsskjema Miljø og klima
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kap 0765 post 60 - Tilskudd Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal brukes av kommunene til både søknad og rapportering for tilskuddet i 2018, og erstatter tidligere pdf-/word-skjema utarbeidet av Helsedirektoratet
Pukkverk og massetak - Skjema for melding til Fylkesmannen Miljø og klima
R
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Reiseregning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til vergemålsavdelingen hos fylkesmannen Vergemål Vergemål
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Statens Naturoppsyn (SNO) Miljø og klima Retningslinjer, instrukser og skjema fra SNO
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - søknad om tilskudd Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
Søknad om askespredning Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
Søknad om godkjenning fra fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergegodtgjørelse Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utrednings- og tilretteleggingsmidler - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utslippstillatelse - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utslippstillatelse – elektronisk skjema. Forurensning
V
Valg av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for landbasert industri Miljø og klima Miljødirektoratet: Veilederen gir en oversikt over opplysninger som miljømyndighetene har behov for ved behandling av søknader om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Vergeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Vergegodtgjøring DFØ-portalen Vergemål Vergemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning