Jordvettregel nr. 7 ber oss om å ta hensyn til historien til matjorda

Jordvettreglene for Telemark vil øke bevisstheten om matjorda og våre muligheter til å forvalte den på en god måte for framtida. Gå ikke alene - ta hensyn til terrenget og generasjoners arbeid med jorda, heter regel nr. 7. Den fokuserer på historien til jorda og utvikling av landskap over tid.

Det knytter seg store verdier til disse landskapene som har vært drevet og stelt gjennom generasjoner. Mye av kunnskapen og erfaringene om området, drift og naturgitte forutsetninger er generasjonsbåren kunnskap, og har bidratt til å opprettholde en stedstilpasset drift.

Utvikling av jordsmonn og levende kulturlandskap tar tid. Levende kulturlandskap er ofte preget av høyt artmangfold og kunnskap om livsmiljøer for sjeldne planter og dyr. Mye av kulturen og tradisjonene våre er knyttet til aktiviteten og bosettingen omkring kulturlandskapene. Kulturminner, både fysiske element og overførte tradisjoner, er del av dette. Således er det mange verdier i de landskapene som har vært drevet over lang tid. Dette gir både mat, stedstilknytning og opplevelser.

Av hensyn til beredskap, bosetting, verdiskaping, kulturlandskap og andre miljøverdier skal det drives jordbruk i hele landet. I dette ligger et ansvar både hos grunneiere, politikere, planleggere og "mannen i gata" om å være bevisste på at landskapet formes over tid. Dette kan ofte selv gi svaret på hva som er den beste forvaltningen.

Det tar 1000 år å bygge opp et godt jordsmonn og 1 dag å bygge det ned!