Jordvettregel nr 9: Spar på matjorda

2018 har vært et år med ekstra satsing på jordvernet i Telemark. Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdiene av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor.

Jordvettreglene ble lansert på jordvernkonferansen i Bø 6. februar 2018, og fylkets ordførere mottok stafettpinnen som oppfordret til godt jordvett i alle saker. Det har i 2018 vært arrangert flere jordvernkonferanser i Norge. Nyhetsoppslag og bevisstgjøring på jordvernets rolle har vært en del av arbeidet i alle arealsaker. Fylkesmannen skal invitere til dialog og være tidlig inne i saker som omhandler jordvern, dette arbeidet har høy prioritet, også i 2018.

Regjeringa laget en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 8.12.15. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må vere under 4000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innan 2020. For 2017 viste det seg at målene var nærmest nådd. Arbeidet har holdt fram og det har vært gjort omfattende studier på kunnskap om nedbygging. I NIBIO sin rapport Nedbygging av jordbruksareal viser det til at landbrukets egen nedbygging på dyrka mark er betydelig. Hele 22 % av nedbygging på dyrka mark var i 2004-2015 landbrukets egen nedbygging. Dette har blant annet ført til at arbeidet med en oppdatert jordvernstrategi ble lagt fram i Statsbudsjettet for 2019.

Denne inneholder oppdaterte tiltak, og spesielt er to tiltak fokusert:

  1. Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging.
  2. Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord.

Arbeidet har også vist til at store deler av våre dyrka areal ikke drives etter driveplikten i jordloven, de ligger ubrukte og gror igjen. Å identifisere disse arealene er et større kartleggingsarbeid, men forskere ved NIBIO har jobbet fram en metode for å identifisere. I Telemark anslår vi at 20 % av all dyrka mark står uten produksjonstilskudd, og følgelig usikkerhet om drift. Kunnskapen om disse arealene er viktig. Arbeidet vil holde fram i 2019, og Fylkesmannen får et særlig ansvar for å følge opp dette i året som kommer!