8. Vend i tide, det er ingen skam å snu i en sak

Jordvern handler mye om holdninger og kunnskap. Å sikre matproduksjon i framtida er et samfunnsansvar og må innarbeides i kommunal planlegging på lik linje med bolig-, vei- og velferdsutvikling. Det betyr å sette jordvernet på dagsorden.

Kommunen er planmyndighet. Det betyr at kommunestyret skal lede den kommunale planleggingen og har ansvaret for å organisere arbeidet med arealplaner og enkeltsaker. Som regel er det politikere i kommunestyret eller politisk utvalg som vedtar sakene. Utarbeidelse av plan kan skje i kommunens administrasjon eller av private planleggere og arkitekter.  

Kommunen har derfor et stort ansvar for sine vedtak. Kommunepolitikere kan bidra til aktivt jordvern og hindre omdisponering og deling gjennom å bruke gjeldende lovverk. Dette er jordloven, plan- og bygningsloven og konsesjonsloven. At jordvernet tas inn som del av den aktuelle samfunnsplanleggingen viser god kunnskap om dagens krav til arealforvaltning.