6. Bruk jordsmonnskart og andre kartdata

Digitale kart er nå et selvfølgelig redskap i arealplanleggingen. Dette henger sammen med at kvaliteten har økt og detaljene gjenspeiler det faktiske terrenget i stor grad. Det hevdes fortsatt at det er ute i felt det virkelige bildet gis.

Kart og kartdata setter naturen i system og gir kun et bilde av virkeligheten. Det vil bety mye for kvaliteten at kartkildene er oppdaterte og bygger på god fagkunnskap. Et trenet «digitalt øye» vil kunne samkjøre flere temaer samtidig og vil kunne oppnå en helhetlig, effektiv vurdering med kartverktøy.

For planleggere er det viktig å bruke

  • Kartverktøy til utarbeiding av planer i kombinasjon med fagkunnskap
  • Kommunens egne temakart – landbruksplaner etc.
  • NIBIOS arealressurskart (AR5)