Hopp til innhold

Ordliste

Arrondering-  hvordan jorda er oppdelt i teiger.

Dyrka jord - Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Dyrkbar jord - Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.

Ikke-fornybar ressurs – ressurser som ikke dannes på nytt i naturen, dvs. motsatt av fornybar ressurs.

Jordvern - Betegnelse på arbeide med å ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Dyrka mark betegnes ofte som matjord.

Kartverktøy – Geografiske informasjonssystemer (GIS) som kunnskapskilde og arbeidsverktøy

Omdisponere – I jordloven betyr det å endre fra landbruksformål til annet formål. I jordvernsammenheng betyr det å endre areal fra dyrka eller dyrbar mark til annen bruk.

Planhierarki - Angir hvordan planer etter plan- og bygningsloven virker sammen. Overordna planer og detaljplaner regulerer arealbruken. Kommuneplanens arealdel gir føringer for reguleringsplaner.  Planer etter plan- og bygningsloven sikrer areal til ulike formål med juridiske bestemmelser.

Selvforsyningsgrad – angir hvor stor andel matvarer som kommer fra norsk produksjon.