1. Ingen planlegging uten å ta hensyn til jorda

Det er kun 3 % dyrka mark i Norge. Av dette er det bare om lag 1/3 som egner seg til å dyrke matkorn. Ingen EU-land har lavere andel. I Telemark er kun 2 % av det totale landarealet i fylket dyrka mark. Det setter jordvernet i perspektiv.

FNs mål om økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad gjør at vi må tenke nøye over hvordan vi bruker matjorda vår i Norge, og i Telemark. Det er en ikke-fornybar ressurs og kvalitetene i jord bygges opp over lang tid. Jordvern er derfor en samfunnssak på lik linje med andre tjenester i samfunnet, og vi har alle et stort ansvar i å forvalte dette rett idag og for våre kommende generasjoner.

Er du privatperson eller har ansvar i arealforvaltningen bør du kjenne til regler og lovverk i arbeidet med å sikre og vurdere jordressursene. I kampen om arealene må hensynet til matjorda vår inngå i en helhet av interesseavveininger.

Arealplanleggingen i kommunen er det viktigste verktøyet for å sikre areal til rett bruk. Det er gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner at arealbruk blir juridisk bindende. Dette betyr at arealformålet ikke kan fravikes uten videre.

Arealprinsipper for godt jordvern

  • Arealprinsipper for å dempe presset på jordvernet
  • Se på gjenbruk av utbygd areal før nytt
  • Sette tydelige utbyggingslinjer mot jordbruksareal
  • Ha økt fokus på fortetting
  • Vurdere alternative areal

Arealprinsipper

Arealprinsipper

 

Ordliste

Arrondering-  hvordan jorda er oppdelt i teiger.

Dyrka jord - Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Dyrkbar jord - Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.

Ikke-fornybar ressurs – ressurser som ikke dannes på nytt i naturen, dvs. motsatt av fornybar ressurs.

Jordvern - Betegnelse på arbeide med å ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Dyrka mark betegnes ofte som matjord.

Kartverktøy – Geografiske informasjonssystemer (GIS) som kunnskapskilde og arbeidsverktøy

Omdisponere – I jordloven betyr det å endre fra landbruksformål til annet formål. I jordvernsammenheng betyr det å endre areal fra dyrka eller dyrbar mark til annen bruk.

Planhierarki - Angir hvordan planer etter plan- og bygningsloven virker sammen. Overordna planer og detaljplaner regulerer arealbruken. Kommuneplanens arealdel gir føringer for reguleringsplaner.  Planer etter plan- og bygningsloven sikrer areal til ulike formål med juridiske bestemmelser.

Selvforsyningsgrad – angir hvor stor andel matvarer som kommer fra norsk produksjon.