Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


24.10.2018

Program for temasamling

Den 3. november arrangerer vi temasamling for verjer i Førde.


10.10.2018

Fylkesmannen arrangerer temasamling for verjer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer samling for verjer for personar med psykisk utviklingshemming. Rett til sjølvbestemming og medbestemming, konvensjonen for menneske med nedsett funksjonsevne og tvang og makt blir sentrale tema på samlinga.


27.09.2018

Rettar for personar med psykisk utviklingshemming

Vi ønskjer å rette merksemd mot ulike problemstillingar og tema knytt til personar med psykisk utviklingshemming, og arrangerer derfor samling for verjene deira. 


18.04.2018

Verjesamling i Sogndal

Vi arrangerer verjesamling i Sogndal torsdag 3. mai, og vi ønskjer å invitere deg som er verje til å delta på samlinga.

Les meir


11.04.2018

Brukarundersøking for verjer 2018

No kan du gje tilbakemelding om korleis det er å vere verje og kor nøgd du mellom anna er med kommunikasjonen med Fylkesmannen. IKT-avdelinga hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har på oppdrag frå Statens Sivilrettsforvaltning laga ei brukarundersøking for verjer i alle fylke.


19.03.2018

Endringar i føring av timeliste for representantar og verjer for einslege mindreårige

Fylkesmannen har gjort endringar i skjema for søknad om godtgjering og utgiftsdekning for representantar og verjer for einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar (EMA og EMF).


12.03.2018

Vi avlyser verjesamlinga i Florø 22.03.2018

Grunna låg påmelding må vi avlyse den planlagde samlinga i Florø. Vi oppmodar alle som er interesserte om å bli med på samlinga i Førde 21.03.2018 i staden. Kontakt oss på verjemål om du har spørsmål eller ønskjer å melde deg på.


28.02.2018

Individtilpassa verjemål

Når ein person får oppnemnd verje er det i hovudsak på grunn av personen sitt hjelpebehov og at personen er i ein tilstand som gjer at han eller ho ikkje evnar å ivareta behovet sitt på eiga hand. Når det blir sendt inn søknad om behov for verjemål skal behovet til personen vere skildra i søknaden. Behovet som er skildra vil vere avgjerande for kva mandat verja vil få. 


16.02.2018

Verjemålsportalen i ny drakt

Verjemålsportalen har fått ny drakt, og gjer det lettare for deg å sende førespurnadar, søknadar eller rekneskap til oss via Altinn. Bruk av Altinn er enkelt, tidssparande og ikkje minst trygt.


15.02.2018

Fastlegar pliktar ikkje å melde om behov for verjemål

Fastlegar har ikkje plikt til å melde om behov for verjemål til Fylkesmannen. Fastlegar kan likevel søke om verjemål for pasientar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner

Aktuelt

Vi har telefontid kvar dag mellom kl. 0900 og 1100

Vi har rullerande telefonvakt,
ring sentralbord på 57 64 30 00 
eller send e-post