Tilskotsordningar 2018

Tilskotsordningar innanfor fagområda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, ureining og klima.

Rundskrivet omtalar tildelingskriterium, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Alle søknader skal sendast via elektronisk søknadsenter i Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15.januar 2018 for dei fleste tilskota.

Søknadsfrist:
15.01.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunar, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar
Ansvarlig:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet