Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift

Fylkesmannen handsamer og avgjer søknadar om tilskot. Det skal søkjast på eige søknadsskjema.

De finn meir informasjon og søknadskjema på nettsida vår om Utvalde kulturlandskap.

Søknadsfrist:
15.10.2018 23:00:00
Målgruppe:
Personar og verksemder som arbeider med å oppnå måla i skjøtselsplanar og forvaltningsplanar for områda.
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/ Trude Knutzen Knagenhjelm
Hvem kan søke:
Grunneigarar, landbruksføretak, lag og organisasjonar, kunnskapsmiljø, kommunar med tilknytning til dei tre utvalde kulturlandskapa Grinde – Engjasete i Leikanger kommune, Hoddevik – Liset i Selje kommune og Ormelid gard i Luster kommune.